0

Handelsbetingelser

For virksomheder og private

Her finder du vores handelsbetingelser. Det er muligt for både virksomheder, offentlige institutioner og privatpersoner at handle på vores hjemmeside, hvorfor vi har separate handelsbetingelser for virksomheder/offentlige institutioner og private.


Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for EXAKTs leverancer til Køber.

EXAKT/Dansk Totaldesign v/ Morten Jørgensen
Stenholm 7
9400 Nørresundby
CVR-nr.: 14633472

Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

Handelsbetingelser

Til virksomheder
Til private

Tilbud

EXAKTs skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til EXAKT inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. EXAKTs tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Priser og indgåelse af aftale

Priserne er de på aftaletidspunktet gældende priser og, medmindre andet skriftligt er aftalt, tages der forbehold for stigninger i arbejdsløn, materialepriser, trykfejl og andre forbehold udenfor EXAKTs kontrol.

Vejledende udsalgspriser, tilbudspriser m.v. opgives ekskl. moms og fragt og andre afgifter, idet disse anføres særskilt på faktura og betales med de til enhver tid gældende satser. Omfattes leverancen af en af EXAKT benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

En juridisk bindende aftale mellem Køber og EXAKT er først indgået, når Køber modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail. Indtil Køber modtager en ordrebekræftelse, er EXAKT berettiget til at annullere Købers ordre helt eller delvist, fx som følge af pris- og tekstfejl eller udsolgte varer, og hvis det sker, vil Køber naturligvis blive underrettet herom pr. e-mail.

Når Køber har afgivet en ordre på www.exakt.dk, vil Køber automatisk modtage en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer Køber har bestilt. Denne e-mail er alene en elektronisk kvittering for, at EXAKT har modtaget din ordre, og der er ikke på dette tidspunkt indgået en juridisk bindende aftale mellem Køber og EXAKT.

Betaling

I EXAKTs webshop kan følgende kredit-/betalingskort benyttes: Dankort, VISA og MasterCard. Ved handel med kredit-/betalingskort bliver beløbet først trukket fra kortet, når varen er afsendt. Ved betaling med VISA, Mastercard eller Dankort er kortgebyret fastsat af Nets, og opgøres således til de enhver tid gældende takster herfor.

Derudover kan der betales med faktura. Faktura fremsendes efter vare er afsendt og betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af EXAKTs betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger EXAKT til at standse yderligere leverancer, samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms.

Alle oplysninger i forbindelse med en online transaktion bliver overført via en SSL-forbindelse, der sikrer kundens oplysninger mod at blive opsamlet og misbrugt af udefrakommende.

Produktinformation og ændringer

Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af EXAKT skriftligt henvises hertil. EXAKT forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af EXAKT før eller efter aftalens indgåelse, forbliver EXAKTs ejendom og må ikke videregives uden EXAKTs skriftlige samtykke. EXAKT opretholder i øvrigt samtlige immaterielle rettigheder over leverede designs m.v.

Returvarer

Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.

Læs mere

Levering og forsendelse

Såfremt leveringen af ordren foretages af fragtfører udpeget af EXAKT, overgår risikoen for ordrens hændelige undergang ved leveringen til den aftalte leveringsadresse. Medmindre andet er aftalt, betaler Køber et nærmere fastsat distributionstillæg for levering af ordren. Leveringen er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængelig ad farbar vej. Varer leveret med fragtmand, leveres som udgangspunkt til kantsten, ved fast underlag og i gadeplan. Forudsætningerne omkring fast underlag og gadeplan, gør sig også gældende ved tilvalg af en ‘må stilles’ mulighed. Pakker sendt med pakkedistributør leveres til dør eller til valgte udleveringssted. Køber er ansvarlig for, at der kan ske omgående aflæsning på den aftalte leveringsadresse. Køber afholder eventuelle meromkostninger, såfremt aflæsning ikke kan ske som forventet, herunder eksempelvis omkostninger forbundet med opbevaring og genfremsendelse.

Såfremt leveringen af ordren foretages af fragtfører udpeget af Køber, herunder Køber selv, eller Køber selv afhenter ordren, overgår risikoen for ordrens hændelige undergang, ved Købers eller en af Køber udpeget fragtførers afhentning af ordren fra det lager eller lokation, hvor ordren henstår.

Ved modtagelse af forsendelse er det Købers pligt at kontrollere at varerne er intakte, før der kvitteres på fragtbrevet. Er varerne imidlertid modtaget i beskadiget stand, anføres dette på fragtbrevet og der kvitteres således ikke for modtagelsen. Skaden meddeles afsender samme dag, da der ellers ikke kan kræves erstatning for den beskadigede vare. Der skal i forbindelse med en skade foreligge billed-dokumentation af både vare og emballage for skadernes omfang senest 3 dage fra modtagelse.

Ved bestilling af produkter på EXAKTs webshop, vil Køber som udgangspunkt ikke blive afkrævet udgifter forbundet med fragt ved levering til en adresse i Danmark, men såfremt Køber ønsker dellevering af en større samlet ordre, forbeholder EXAKT sig til ret til at udstede faktura herpå, som må betragtes som øvrige fakturaer. Hvis Køber ikke kan modtage leverancen, eller modtagelse ikke kan finde sted til aftalt tidspunkt grundet forhold, for hvilke EXAKT ikke bærer ansvaret, anses levering for sket, når EXAKT melder klar til levering. Eventuelle oplagringsudgifter faktureres lavest muligt.

Leveringstid

Der vil fremkomme forskellige leveringstider for varer, afhængigt af om de(n) pågældende vare(r) er på lager, skal speciallaves eller bestilles fra leverandører. Efter bestilling vil der blive afsendt en automatisk ordrebekræftelse. Ved lagervarer vil leveringstiden derefter være 2-5 hverdage, mens der ved bestillings- og specialvarer vil blive fremsendt en ny ordrebekræftelse hurtigst muligt med den forventede leveringsdato. Leveringstiden er fastsat af EXAKT efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Opgivne leveringstider er angivet omtrentligt og uforbindende. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 30 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor EXAKT. EXAKT skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden.

Mangler og reklamation

Ved levering skal Køber straks, og senest inden 5 dage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter manglen er eller burde være opdaget give EXAKT meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter EXAKTs valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber. Har Køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor EXAKT, kan Køber ikke senere gøre den gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden EXAKTs samtykke fratager EXAKT for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Udlån/varer på prøve

Varer kan efter aftale sættes på prøve eller i udlån i maksimum 8 dage, og faktureres i henhold til gældende takster. Ved eventuel returnering inden 8 dage udstedes kreditnota på den pågældende vare, såfremt varer og emballage er i samme stand som ved modtagelsen. Varen skal leveres frit til vort lager.

Ejendomsforbehold

EXAKT forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen (herunder eventuelle rentetilskrivninger) og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af EXAKT på Køberens vegne, er betalt af Køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed. Indtil dette er sket, er Køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod EXAKTs ejendomsforbehold. Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning. Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldig beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til Køber, skal EXAKT efter påkrav fra Køber bekræfte dette.

Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører EXAKTs opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger: EXAKTs erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til 4 gange fakturabeløbet for den leverede vare/ydelse. EXAKTs erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab. EXAKT er ikke erstatningsansvarlig for datatab, driftstab eller andet tab som følge af systemets tekniske nedgang. EXAKT er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om EXAKT er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

Force Majeure

EXAKT er ikke erstatningsansvarlig over for Køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for EXAKTs kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes EXAKT samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører. Til force majeure regnes i øvrigt fejl/mangler, herunder driftsforstyrrelser hos EXAKTs øvrige leverandører/aftaleparter.

Produktansvar

For produktansvar hæfter EXAKT og/eller er EXAKT ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette EXAKT, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er EXAKT ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Bliver EXAKT sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

Værneting

Værneting for enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med leverancen eller betaling, er Retten i Aalborg, idet enhver tvist bedømmes efter dansk ret.

Whiteboards med design

Ved bestilling af whiteboards med design fremsendes altid korrektur til godkendelse. Denne korrektur gennemgås nøje, idet korrekturen danner grundlag for den endelige tavle. Korrekturen godkendes med underskrift inden en produktion sættes i gang. Fra godkendelsesdato beregnes cirka 6 ugers leveringstid. Bemærk at oplyste mål på whiteboards med design er printets størrelse, ekskl. rammen på tavlen. Det betyder at tavlen vil være 2-3 centimeter større. Der kan ikke garanteres nøjagtig faste mål på den færdige tavle. Eventuelle fejl opstået grundet fejl/mangler i korrekturen, vil efter godkendelse ikke kunne danne grundlag for en reklamation. Der ydes ingen returret på specialtavlerne.

Persondata

EXAKT indsamler og opbevarer persondata og personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning. EXAKT samarbejder med en række andre virksomheder, der opbevarer og behandler data på EXAKTs vegne. Disse oplysninger benyttes ikke til virksomhedernes egne formål, men udelukkende til EXAKTs formål. EXAKT samarbejder kun med virksomheder i EU eller lande, der beskytter data i overensstemmelse med indholdet i GDPR-forordningen. Køber har ret til, ved henvendelse, at få oplyst, hvilke oplysninger EXAKT har registreret om Køber, og gøre indsigelse mod en registrering i henhold til persondataloven (GDPR). Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har Køber ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. EXAKT gemmer persondata og relevante købsdata i henhold til bogføringsloven.

Af sikkerhedsmæssige årsager gemmer EXAKT aldrig betalingsoplysninger fra betalingskort i vores database.

Køber kan læse mere om, hvilke data EXAKT indsamler, hvordan EXAKT behandler disse og hvilke rettigheder, Køber har i denne persondatapolitik ved at klikke her.

Marketing

Køber giver i forbindelse med ordrer, herunder udarbejdelse af grafiske designs, samtykke til at EXAKT må bruge billeder og materialer heraf i markedsføringshenseende. Såfremt Køber ikke ønsker at give EXAKT et sådant samtykke, skal dette meddeles EXAKT ved udfyldelse af formular.

Gå til formular

Elektroniske designs

Det elektroniske design består af en skrivbar pdf-fil med kode. Filen må kun anvendes til den virksomhed/cvr-nummer som filen er faktureret til, og må på ingen måde overdrages til tredjepart.
De skrivbare felter, teksttype og størrelse er på filen foruddefineret. Ved visning på forskellige elektroniske medier, må det forventes at der kan forekomme forskellige størrelser i selve visningen. Det elektroniske design tilpasses det valgte medie ved at tilpasse filens visning i %. Ønskes der ændringer i filen eller dennes opsætning, kan dette tilkøbes som en ekstra ydelse.

Da dette er en specialvare modtages varen ikke retur.

Rettigheder

EXAKT kan ikke stilles til ansvar for copyright på idéer eller designs leveret af dig som kunde.

Alle designs leveret af EXAKT tilhører EXAKT, og må ikke senere produceres af andre virksomheder, med mindre filerne frikøbes.

Vi producerer først, når du godkender

For at sikre at produktet bliver lige som du ønsker, starter vi ikke produktionen før vi har en skriftlig godkendelse af fremsendte grafiske filer.

Aftalen

Der indgås en bindende aftale mellem EXAKT og Køber ved Købers afgivelse af elektronisk ordre på EXAKTs webshop. Umiddelbart efter EXAKTs modtagelse af ordren afsendes en ordrebekræftelse til Køber med information om ordrens modtagelse og angivelse af ordrens indhold.

Aftaler kan indgås med EXAKT på dansk.

Tilbud

EXAKTs skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til EXAKT inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. EXAKTs tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Priser og indgåelse af aftale

Priserne er de på aftaletidspunktet gældende priser og, medmindre andet skriftligt er aftalt, tages der forbehold for stigninger i arbejdsløn, materialepriser, trykfejl og andre forbehold udenfor EXAKTs kontrol.

Alle priser oplyses eksklusive moms og andre gebyrer, som direkte kan henføres til varen. Prisen inklusive moms oplyses på oversigt i indkøbskurven og på betalingssiden.

En juridisk bindende aftale mellem Køber og EXAKT er først indgået, når Køber modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail. Indtil Køber modtager en ordrebekræftelse, er EXAKT berettiget til at annullere Købers ordre helt eller delvist, fx som følge af pris- og tekstfejl eller udsolgte varer, og hvis det sker, vil Køber naturligvis blive underrettet herom pr. e-mail.

Når Køber har afgivet en ordre på www.exakt.dk, vil Køber automatisk modtage en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer Køber har bestilt. Denne e-mail er alene en elektronisk kvittering for, at EXAKT har modtaget Købers ordre, og der er ikke på dette tidspunkt indgået en juridisk bindende aftale mellem Køber og EXAKT.

Betaling

Faktura
Faktura fremsendes efter afsendelse af vare og ved betaling med faktura skal betaling ske senest 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af EXAKTs betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger EXAKT til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms.

Kortbetaling
I EXAKTs webshop kan der betales med følgende kredit-/betalingskort: Dankort, VISA og MasterCard. Ved betaling med kreditkort bliver beløbet først trukket fra Købers kreditkort efter afsendelse af vare(r). Ved betaling med VISA, Mastercard eller Dankort er kortgebyret fastsat af Nets, og opgøres således til de enhver tid gældende takster herfor.

Al kommunikation i forbindelse med en online transaktion sker via en sikret SSL-forbindelse, der sikrer kundens oplysninger mod at blive opsamlet og misbrugt af udefrakommende.

Produktinformation og ændringer

Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af EXAKT skriftligt henvises hertil. EXAKT forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af EXAKT før eller efter aftalens indgåelse, forbliver EXAKTs ejendom og må ikke videregives uden EXAKTs skriftlige samtykke. EXAKT opretholder i øvrigt samtlige immaterielle rettigheder over leverede designs m.v.

Returvarer

Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.

Læs mere

Levering og forsendelse

Såfremt leveringen af ordren foretages af fragtfører udpeget af EXAKT, overgår risikoen for ordrens hændelige undergang ved leveringen til den aftalte leveringsadresse. Medmindre andet er aftalt, betaler Køber et nærmere fastsat distributionstillæg for levering af ordren. Leveringen er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængelig ad farbar vej. Varer leveret med fragtmand, leveres som udgangspunkt til kantsten, ved fast underlag og i gadepl an. Forudsætningerne omkring fast underlag og gadeplan, gør sig også gældende ved tilvalg af en ‘må stilles’ mulighed. Pakker sendt med pakkedistributør leveres til dør eller til valgte udleveringssted. Køber er ansvarlig for, at der kan ske omgående aflæsning på den aftalte leveringsadresse. Køber afholder eventuelle meromkostninger, såfremt aflæsning ikke kan ske som forventet, herunder eksempelvis omkostninger forbundet med opbevaring og genfremsendelse.

Såfremt leveringen af ordren foretages af fragtfører udpeget af Køber, herunder Køber selv, eller Køber selv afhenter ordren, overgår risikoen for ordrens hændelige undergang, ved Købers eller en af Køber udpeget fragtførers afhentning af ordren fra det lager eller lokation, hvor ordren henstår.

Ved modtagelse af forsendelse er det Købers pligt at kontrollere at varerne er intakte, før der kvitteres på fragtbrevet. Er varerne imidlertid modtaget i beskadiget stand, anføres dette på fragtbrevet og der kvitteres således ikke for modtagelsen. Skaden meddeles afsender samme dag, da der ellers ikke kan kræves erstatning for den beskadigede vare. Der skal i forbindelse med en skade foreligge billed-dokumentation af både vare og emballage for skadernes omfang senest 3 dage fra modtagelse.

Ved bestilling af produkter på EXAKTs webshop, vil Køber som udgangspunkt ikke blive afkrævet udgifter forbundet med fragt ved levering til en adresse i Danmark, men såfremt Køber ønsker dellevering af en større samlet ordre, forbeholder EXAKT sig til ret til at udstede faktura herpå, som må betragtes som øvrige fakturaer. Hvis Køber ikke kan modtage leverancen, eller modtagelse ikke kan finde sted til aftalt tidspunkt grundet forhold, for hvilke EXAKT ikke bærer ansvaret, anses levering for sket, når EXAKT melder klar til levering. Eventuelle oplagringsudgifter faktureres lavest muligt.

Leveringstid

Leveringstiden forventes at være 2-10 hverdage. Leveringstiden er fastsat af EXAKT efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 10 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor EXAKT. EXAKT skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden. Medmindre andet er aftalt, skal leveringen af varen/tjenesteydelsen ske senest inden for 30 dage fra bestillingstidspunktet.

Der vil fremkomme forskellige leveringstider for varer, afhængigt af om de(n) pågældende vare(r) er på lager, skal speciallaves eller bestilles fra leverandører. Efter bestilling vil der blive afsendt en automatisk ordrebekræftelse. Ved lagervarer vil leveringstiden derefter være 2-5 hverdage, mens der ved bestillings- og specialvarer vil blive fremsendt en ny ordrebekræftelse hurtigst muligt med den forventede leveringsdato. Leveringstiden er fastsat af EXAKT efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Opgivne leveringstider er angivet omtrentligt og uforbindende. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 30 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor EXAKT. EXAKT skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden.

Whiteboards med design

Ved bestilling af whiteboards med design fremsendes altid korrektur til godkendelse. Denne korrektur gennemgås nøje, idet korrekturen danner grundlag for den endelige tavle. Korrekturen godkendes med underskrift inden en produktion sættes i gang. Fra godkendelsesdato beregnes cirka 6 ugers leveringstid. Bemærk at oplyste mål på whiteboards med design er printets størrelse, ekskl. rammen på tavlen. Det betyder at tavlen vil være 2-3 centimeter større. Der kan ikke garanteres nøjagtig faste mål på den færdige tavle. Eventuelle fejl opstået grundet fejl/mangler i korrekturen, vil efter godkendelse ikke kunne danne grundlag for en reklamation. Der ydes ingen returret på specialtavlerne.

Fortrydelsesret

Køber har en fortrydelsesret på 14 dage. Fristen regnes fra den dag Køber har fået varen i hænde, eller hvis varen skal fremstilles eller tilpasses efter Købers individuelle behov, fra den dag aftalen er indgået. Omhandler aftalen en vare, der skal fremstilles eller tilpasses efter Købers individuelle behov gælder fortrydelsesretten dog kun indtil fremstillingen eller tilpasningen begynder, ved købers samtykke til arbejdet kan påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Køber oplyse over for EXAKT, at fortrydelsesfristen ønskes anvendt. Fra orientering af EXAKT om anvendelse af fortrydelsesfristen, løber en frist på 14 dage for Køber til at returnere varen. Det er tilstrækkeligt, at Køber inden fristens udløb har overgivet varen til postvæsenet eller en anden forsendelsesvirksomhed. Omkostninger ved tilbagesendelse af varen til EXAKT påhviler Køber.

Varen skal tilbagesendes til følgende adresse:
EXAKT/Dansk Totaldesign v/ Morten Jørgensen
Stenholm 7
9400 Nørresundby

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, skal Køber tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da Køber modtog den, således at disse er i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. Køber hæfter for værdiforringelse af varen som følge af Købers håndtering af varen, som går ud over hvad der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og måden varen fungerer på. EXAKT er berettiget til at modregne værdiforringelsen i tilbagebetalingen. Det er EXAKT, der alene vurderer varens værdiforringelse.

Tilbagebetaling for varen vil ske snarest og senest 14 dage efter, at EXAKT har modtaget oplysninger om, at fortrydelsesretten ønskes anvendt. EXAKT er berettiget til at tilbageholde tilbagebetalingen indtil EXAKT har modtaget varen retur eller indtil Køber overfor EXAKT har dokumenteret, at varen er afsendt til returnering.

Tilbagebetaling vil ske med samme betalingsmiddel, som Køber har anvendt ved købet af den vare, der ønskes returneret.

Mangler og Reklamation

Købelovens regler vedrørende mangler er gældende. EXAKT yder 24 måneders reklamationsret på alle varer. Vil Køber påberåbe sig en mangel, skal Køber inden rimelig tid efter manglen er opdaget give EXAKT meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Køber har opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter EXAKTs valg vil mangler ved det solgte som udgangspunkt blive afhjulpet eller der ydes om-levering og Køber kan i disse tilfælde ikke kræve pengene retur eller afslag i prisen. Forandring af eller indgreb i det solgte uden EXAKTs samtykke fratager EXAKT for ethvert ansvar og enhver forpligtelse. Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

Udlån/varer på prøve

Varer kan efter aftale sættes på prøve eller i udlån i maksimum 8 dage, og faktureres i henhold til gældende takster. Ved eventuel returnering inden 8 dage udstedes kreditnota på den pågældende vare, såfremt varer og emballage er i samme stand som ved modtagelsen. Varen skal leveres frit til vort lager.

Ejendomsforbehold

EXAKT forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen (herunder eventuelle rentetilskrivninger) og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af EXAKT på Køberens vegne, er betalt af Køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed. Indtil dette er sket, er Køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod EXAKTs ejendomsforbehold. Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning. Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldig beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til Køber, skal EXAKT efter påkrav fra Køber bekræfte dette.

For krav, som vedrører EXAKTs opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

  • EXAKTs erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til 4 gange fakturabeløbet for den leverede ydelse/vare.
  • EXAKTs erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab.
  • EXAKT er ikke erstatningsansvarlig for datatab, driftstab eller andet tab som følge af systemets tekniske nedgang.
  • EXAKT er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om EXAKT er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

Force Majeure

EXAKT er ikke erstatningsansvarlig over for Køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for EXAKTs kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes EXAKT samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

Til force majeure regnes i øvrigt fejl/mangler, herunder driftsforstyrrelser hos EXAKTs øvrige leverandører/aftaleparter.

Produktansvar

For produktansvar hæfter EXAKT og/eller er EXAKT ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette EXAKT, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er EXAKT ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Bliver EXAKT sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

Værneting

Værneting for enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med leverancen eller betaling, er Retten i Aalborg, idet enhver tvist bedømmes efter dansk ret.

Persondata

EXAKT indsamler og opbevarer persondata og personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning. EXAKT samarbejder med en række andre virksomheder, der opbevarer og behandler data på EXAKTs vegne. Disse oplysninger benyttes ikke til virksomhedernes egne formål, men udelukkende til EXAKTs formål. EXAKT samarbejder kun med virksomheder i EU eller lande, der beskytter data i overensstemmelse med indholdet i GDPR-forordningen. Køber har ret til, ved henvendelse, at få oplyst, hvilke oplysninger EXAKT har registreret om Køber, og gøre indsigelse mod en registrering i henhold til persondataloven (GDPR). Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har Køber ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. EXAKT gemmer persondata og relevante købsdata i henhold til bogføringsloven.

Af sikkerhedsmæssige årsager gemmer EXAKT aldrig betalingsoplysninger fra betalingskort i vores database.

Køber kan læse mere om, hvilke data EXAKT indsamler, hvordan EXAKT behandler disse og hvilke rettigheder, Køber har i denne persondatapolitik under Cookiepolitik.

Læs mere

Marketing

Køber giver i forbindelse med ordrer, herunder udarbejdelse af grafiske designs, samtykke til at EXAKT må bruge billeder og materialer heraf i markedsføringshenseende. Såfremt Køber ikke ønsker at give EXAKT et sådant samtykke, skal dette meddeles EXAKT ved udfyldelse af formular.

Gå til formular

Elektroniske designs

Det elektroniske design består af en skrivbar pdf-fil med kode. Filen må kun anvendes til den virksomhed/cvr-nummer som filen er faktureret til, og må på ingen måde overdrages til tredjepart.
De skrivbare felter, teksttype og størrelse er på filen foruddefineret. Ved visning på forskellige elektroniske medier, må det forventes at der kan forekomme forskellige størrelser i selve visningen. Det elektroniske design tilpasses det valgte medie ved at tilpasse filens visning i %. Ønskes der ændringer i filen eller dennes opsætning, kan dette tilkøbes som en ekstra ydelse.

Da dette er en specialvare modtages varen ikke retur.

Rettigheder

EXAKT kan ikke stilles til ansvar for copyright på idéer eller designs leveret af dig som kunde.

Alle designs leveret af EXAKT tilhører EXAKT, og må ikke senere produceres af andre virksomheder, med mindre filerne frikøbes.

Vi producerer først, når du godkender

For at sikre at produktet bliver lige som du ønsker, starter vi ikke produktionen før vi har en skriftlig godkendelse af fremsendte grafiske filer.

envelopearrow-right